Monthly Archives:október 2018

Po vydarenom reštarte Slovenského pohára v zimnom plávaní, ktorý sa rozbehol nultým ročníkom v minuloročnej sezóne, Vás srdečne pozývame na

Prvé kolo 1. ročníka

 Slovenského pohára v zimnom plávaní

v rekreačnej oblasti Kurinec – Zelená Voda

v Rimavskej Sobote 17. novembra 2018.

 

 Vyhlasuje sa 6 disciplín na plávanie. Jedna krátka trať 50 metrov prsia pre všetkých, ktorí si to chcú vyskúšať ( trebárs aj prvýkrát v živote) a ďalších 5 voľným štýlom 100 m, 250 m, 500 m, 750 m a 1000 m. Dĺžku 100 m si môžu dopriať aj plavci, ktorí zatiaľ neabsolvovali súťažné plávanie, ale neotužujú prvú sezónu, majú ako otužilci čo to odplávané, sú v dobrej plaveckej a otužileckej kondícii a vedúci klubu im dá na to požehnanie.  Plávať sa budú len tie disciplíny do ktorých sa prihlási minimálne 5 plavcov, taktiež vekovo do 50 a nad 50 rokov sa budú deliť len tie disciplíny, v ktorých bude v každej z nich minimálne 5 plavcov.

Prihlasovanie plavcov do disciplín bude prebiehať do 5. novembra. Po tomto termíne bude možné prihlásiť sa už len do otvorených a vyhlásených kategórii za zvýšené štartovné. (v rámci klubu je možné postaviť k štartu na miesto prihláseného plavca náhradníka aby štartovné neprepadlo v prípade nepredvídaných udalostí). Termín 5. november poprosíme dodržať, je to dôležité z organizačných dôvodov.

Na túto historickú udalosť Vás srdečne pozývajú organizátori 1. kola SP – Sobotské Ľadové Medvede, jeden z najmladších klubov otužilcov na Slovensku, ktorí sú známi ako najveselšie a najodhodlanejšie medvede, takže verte, že o dobrú náladu a zábavu určite nebude núdza.. Kto ich pozná, vie o čom je reč.. kto ich nepozná, prichádza o veľa 😊

Propozície 1

Propozície 2

Prihláška

Posúdenie zdravotného stavu

POZVÁNKA

Po vydarenom reštarte Slovenského pohára v zimnom plávaní, ktorý sa rozbehol nultým ročníkom v minuloročnej sezóne, Vás srdečne pozývame na

Prvé kolo 1. ročníka

 Slovenského pohára v zimnom plávaní

v rekreačnej oblasti Kurinec – Zelená Voda

v Rimavskej Sobote 17. novembra 2018.

 

 Vyhlasuje sa 6 disciplín na plávanie. Jedna krátka trať 50 metrov prsia pre všetkých, ktorí si to chcú vyskúšať ( trebárs aj prvýkrát v živote) a ďalších 5 voľným štýlom 100 m, 250 m, 500 m, 750 m a 1000 m. Dĺžku 100 m si môžu dopriať aj plavci, ktorí zatiaľ neabsolvovali súťažné plávanie, ale neotužujú prvú sezónu, majú ako otužilci čo to odplávané, sú v dobrej plaveckej a otužileckej kondícii a vedúci klubu im dá na to požehnanie.  Plávať sa budú len tie disciplíny do ktorých sa prihlási minimálne 5 plavcov, taktiež vekovo do 50 a nad 50 rokov sa budú deliť len tie disciplíny, v ktorých bude v každej z nich minimálne 5 plavcov.

Prihlasovanie plavcov do disciplín bude prebiehať do 5. novembra. Po tomto termíne bude možné prihlásiť sa už len do otvorených a vyhlásených kategórii za zvýšené štartovné. (v rámci klubu je možné postaviť k štartu na miesto prihláseného plavca náhradníka aby štartovné neprepadlo v prípade nepredvídaných udalostí). Termín 5. november poprosíme dodržať, je to dôležité z organizačných dôvodov.

Na túto historickú udalosť Vás srdečne pozývajú organizátori 1. kola SP – Sobotské Ľadové Medvede, jeden z najmladších klubov otužilcov na Slovensku, ktorí sú známi ako najveselšie a najodhodlanejšie medvede, takže verte, že o dobrú náladu a zábavu určite nebude núdza.. Kto ich pozná, vie o čom je reč.. kto ich nepozná, prichádza o veľa 😊

Dokumenty a prílohy v členskej zóne

Srdečne Vás pozývame na 6. ročník celoslovenského zrazu otužilcov, ktorý bude aj s pretekom v zimnom plávaní. Podrobné informácie v prílohe. 
Tešíme sa na Vás.
TBM

Dokumenty na prihlásenie nájdete v členskej zóne .

Srdečne Vás pozývame na 6. ročník celoslovenského zrazu otužilcov, ktorý bude aj s pretekom v zimnom plávaní. Podrobné informácie v prílohe. 
Tešíme sa na Vás.
TBM

Prílohy:

V tomto roku otvárame prvý ročník pravidelnej zimno-plaveckej súťaže na Slovensku. Určité skúsenosti a potrebné základné športovo-technické dokumenty máme už z predchádzajúceho „nultého“ ročníka  a postupne ich budeme prehlbovať a optimalizovať.  Viaceré veci sme vlani riešili za pochodu a dosť benevolentne, s tým, že ide len o skúšobný ročník. Tento „argument“ však v ďalšom neobstojí .

 

V tomto zmysle považujem za potrebné pripomenúť  a zdôrazniť niektoré ustanovenia nášho Súťažného poriadku, ktoré sa týkajú zdravia a bezpečnosti plavcov (články 4, 8 a 9) a Pravidiel zimného plávania (čl.4, odst. f)

  1. Súťaž v zimnom plávaní je určená predovšetkým pre zimných plavcov – otužilcov, ktorí sú organizovaní v niektorom evidovanom otužileckom klube.

 

  1. Plavci sa do súťaže neprihlasujú sami, ale prihlasuje ich spoločne v stanovenom termíne vedúci Ten svojich členov pozná, vie posúdiť ich plaveckú a otužileckú výkonnosť a môže ich usmerniť pri voľbe súťažných tratí. Na prihláške v riadku s menom plavca uvedie aj  priznaný výkonnostný stupeň.  Ten mohol byť získaný v predošlej sezóne účasťou na podujatiach ČP, SP, alebo aj šampionátu v Tallinne. (Stačí aj seriózne vyhlásenie plavca svojmu vedúcemu, že tam a tam skutočne odplával konkrétnu vzdialenosť  v súťaži). Tým sa vedúci stáva spoluzodpovený za to, že do súťaže nenastúpi plavec, ktorý nemá nijako overené predpoklady pre bezpečné zvládnutie súťažnej trate.

 

  1. Súťažiaci sa môže prihlásiť len na jednu disciplínu, uvedenú v rozpise súťaže.

 

  1. Každý súťažiaci (okrem 50m) musí pri registrácii predložiť lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre zimné plávanie v sezóne 2018/2019 (stačí raz, na začiatku sezóny).

 

  1. Plavec, ktorý nie je organizovaným otužilcom, sa môže prihlásiť aj sám. Pre takýchto plavcov je určená otvorená disciplína – 50 m prsia. Rovnaká podmienka platí aj pre plavcov-otužilcov, ktorí sa hlásia do súťaže sami, sú posudzovaní ako „neznámi plavci“ a môžu štartovať len na trati 50m.

 

  1. Plavec – člen otužileckého klubu, ktorý nemá zatiaľ priznaný žiaden výkonnostný stupeň, sa môže prihlásiť do súťaže na trať maximálne 100m.  Plavec, ktorý vlani, alebo v predošlých kolách odplával súťažne 100m, môže nastúpiť aj na 250m, atď.

 

  1. Náš súťažný poriadok neuvádza konkrétnu teplotu vody potrebnú pre získanie výkonnostného stupňa na danej trati. (V Českom pohári to je 4°C a menej). Preto zatiaľ ( ! )akceptujeme ako prípustnú teplotu vody v celom intervale teploty vody na zimné plávanie, t.j. do 8°C.  Je na zodpovednom rozhodnutí samotného plavca, či zvolí trať podľa výkonnostného stupňa, ktorý mohol získať napr. pri podstatne vyššej teplote vody.  Príklad: je veľký rozdiel medzi tým, či vlani zaplával súťažiaci 100m v Námestove, alebo v Šútove, či na Zlatých pieskoch, i keď za všetky súťaže mu prislúcha rovnaký (tretí) výkonnostný stupeň.

 

  1. Plavec má možnosť, podľa vonkajších poveternostných podmienok i podľa vlastného stavu, pri registrácii zmeniť prihlásenú dĺžku trate na kratšiu.

 

Všeobecne

Otázka bezpečnosti plavcov sa často bagatelizuje a argumentuje sa tým, že súťažiaci sú predsa normálni, dospelí a svojprávni jedinci, ktorí vedia o rizikách zimného plávania, poznajú sa a preto nepreceňujú svoje schopnosti a rozumne sa rozhodujú. Navyše, pri akciách s plným vedomím podpisujú prehlásenie, že si tieto riziká uvedomujú a že organizátor podujatia nezodpovedá za prípadné škody na ich zdraví.

  1. Predpoklad racionálneho rozhodovania a uvážlivého konania nikdy neplatí na 100%. Na všetkých otužileckých akciách sa možno stretnúť s prípadmi, kedy si to niekto „chce len tak skúsiť“, chce sa „hecnúť“,  urobiť nejaký silácky kúsok. Nemáme potrebu rozširovať počet súťažiacich  o túto kategóriu. Preto je potrebné pri prihlasovaní neznámych plavcov venovať pozornosť prevereniu ich prípadnej otužileckej minulosti, ich skúseností s chladom, plaveckú zdatnosť a nechať ich vyplniť predpísané Prehlásenie. Súčasne s tým im umožniť plávanie len na najkratšej trati, vedenej podľa možnosti súbežne s brehom. Tak, aby bolo možné  v prípade potreby sa postaviť, či niekoľkými tempami dostať do plytšej vody, v prípade nutnosti  , aby sa dala poskytnúť  pomoc aj z brehu.
  2. K prehláseniam. Relevantnosť takýchto veľmi často používaných „reverzov“ je  sporná. Život a zdravie sú podľa nášho  právneho poriadku takými hodnotami, ktoré je potrebné chrániť bez ohľadu na želanie ich nositeľa. Prehlásenie má len subsidiárnu (podpornú) váhu v tom, že potvrdzuje, že účastník podujatia si bol vedomý prípadných rizík. Nikto, teda ani samotný plavec, však nemôže zbaviť iného zodpovednosti za škodu na svojom živote alebo zdraví.  

V takejto súvislosti totiž platí v slovenskom práve „prezumpcia zavinenia“. To znamená, že pri vzniku škody sa  zavinenie predpokladá a ten, kto sa chce zodpovednosti zbaviť, musí dokázať, že škodu nezavinil. Teda, že sa nedopustil vedomej, ba ani najslabšej formy zavinenia – nevedomej nedbanlivosti. Inými slovami,  o svojich povinnostiach v oblasti bezpečnosti vedieť mohol a mal. A bol povinný ich splniť.

To v našom prípade znamená,  okrem radu ďalších bezpečnostných povinností, aj nepustiť na trať súťažiaceho, ktorého nepoznáme a o ktorého zdravotnom stave, plaveckej výkonnosti a otužileckej kondícii vôbec nič nevieme.

 

K problematike bezpečnosti ZP bude spracovaný podrobnejší materiál.

 

Jozef Repčík             tucniaky.zilina@gmail.com

Celý rozpočet pokryli sponzorské ktoré vybavil Matúš a realizoval Zelmar. Anťas minul zvyšných pár euro z poslednej akcie takže sme skončili pekne na nule a tým pádom nikoho nič do toho 🙂

Keby dačo stačí sa opýtať.